Regelement & voorwaarden

Hier vindt u onze kleine lettertjes

Belangrijk!

killswitch.pngEr staan in het regelement een aantal regels die erg belangrijk zijn en niet mogen worden genegeerd.
De beheerder kan steekproefgewijs van u vragen of u aan deze regels voldoet en de aanhanger of caravan samen met u controleren.
Het overtreden van deze regels kan resulteren in het beëindigen van de stallingsovereenkomst.

2.a - Er mogen geen gasflessen in de caravan of aanhanger blijven staan.
2.b - Eventuele accu's (van movers etc.) moeten zijn losgekoppeld of via een onderbreker zijn afgesloten. (zie afbeelding)
2.c - Zonnepanelen voor het opladen van accus (alle soorten) mogen niet gebruikt worden in en om de stalling tenzij deze zijn geïnstalleerd  door een erkende installateur.

Deze regels zijn ons opgelegd door onze verzekeringsmaatschappij en zijn niet onderhandelbaar. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze regels.

Regelement

Dit regelement is geldig voor iedereen die stallingsruimte afneemt bij "Stalling op Rolletjes" te Voorhout.

1. Het terrein
1.a - Op het terrein zijn de instructies van de beheerder leidend. U bent verplicht deze op te volgen.

1.b - Op het terrein mag niet harder dan stapvoets worden gereden.
1.c - Het is niet toegestaan het bezit van anderen te verplaatsten, openen, beschadigen, verstellen of in te sluiten.
1.d - U mag het terrein alleen betreden wanneer u in het bezit bent van de (persoonlijke) slagboompas en u komt uw bezit ophalen of brengen.
1.e - Het is niet toegestaan om reparatie/onderhoudswerkzaamheden aan het gestalde te verrichten.
1.f - Campers e/o auto’s die motorolie of andere vloeistoffen lekken zullen worden gesommeerd hier iets aan te doen. Eventuele schoonmaakkosten zullen worden doorberekend.
1.g - Van diefstal van materialen of onderdelen van andere gestalde objecten of van de stalling wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

2. Veiligheid i.v.m. brandrisico

2.a - Er mogen geen gasflessen in de caravan of aanhanger blijven staan. (Dit betreft alle containers die brandbare gassen bevatten)
2.b - Eventuele accu's (van movers etc.) moeten zijn losgekoppeld of via een onderbreker zijn afgesloten.
2.c - Zonnepanelen voor het opladen van accus (alle soorten) mogen niet gebruikt worden in en om de stalling tenzij deze zijn geïnstalleerd door een erkende installateur.
2.d - U dient zelf zorg te dragen voor brand/ diefstal verzekering. De stalling is niet verantwoordelijk en verzekerd voor schade aan objecten die gestald zijn op het terrein.

3. Halen en brengen
3.a - U dient minimaal 3 dagen vooraf aan te geven wanneer u het gestalde komt halen. Terug brengen kan altijd zonder afspraak binnen de openingstijden.

3.b - Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade /verlies /diefstal van gestald object, indien dit verwijten is aan grove schuld van verhuurder of personeel in dienst van verhuurder.

3.c - Huurder zorgt voor een reserve sleutel en laat die achter bi verhuurder.(dit geld voor campers en auto`s)

3.c - Tussen 15 november en 15 maart is de stalling gesloten , In uitzonderlijke situaties wordt daar van af geweken en alleen in overleg met de beheerder, de kosten voor het klaar zetten in die periode zijn € 75,- per keer.

3.d - Wanneer u bij het halen of brengen schade maakt aan het bezit van iemand anders dan dient hier verplicht melding van gedaan te worden. (Standaard wordt dit door uw WA verzekering gedekt). Maakt u geen melding dan zullen we via de camerabeelden van het terrein aangifte doen bij de politie. 
3.e - Maakt u gebruik van de compressor dan dient u de slang na gebruik weer op te rollen / terug te hangen. 

Voorwaarden

Finanieel en verhuurvoorwaarden

  • Het stallingsbedijf behoud het recht de stallingsprijs jaarlijks aan te passen.
  • De stallingskosten dienen bij vooruitbetaling te geschieden.
  • U ontvangt de factuur per e-mail tenzij anders is afgesproken met de beheerder.
  • De stallingsovereenkomst geldt per jaar en word stilzwijgend verlengd.
  • Opzeggen minimaal 1 maand, bij voorkeur 3 maanden, vooraf einde contractjaar. Opzeggen kan hier
  • De toegangspas moet bij beëindiging van het contract worden ingeleverd.
  • De toegangspas mag niet uitgeleend, verkocht of verhuurd worden.
  • De plek is niet overdraagbaar.
  • U wordt verzocht voorzichtig te zijn met de toegangspas.
  • Bij overname van een gestald eigendom door een andere partij moet de overname van de plek altijd worden gemeld bij de beheerder. Deze zal in overleg met de huidige huurder beslissen of de plek beschikbaar bliijft voor het gestalde.

Website disclaimer

Stalling op Rolletjes spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.
Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van Stalling op Rolletjes is voor eigen rekening en risico. Stalling op Rolletjes sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Stalling op Rolletjes behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Stalling op Rolletjes is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Stalling op Rolletjes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leden van Stalling op Rolletjes, aangeboden informatie op de sites van Stalling op Rolletjes, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Stalling op Rolletjes, zoals software. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Stalling op Rolletjes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leden van Stalling op Rolletjes, aangeboden- informatie op de sites van Stalling op Rolletjes. Stalling op Rolletjes behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Stalling op Rolletjes.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Stalling op Rolletjes liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Stalling op Rolletjes is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van Stalling op Rolletjes. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de webredactie

Privacy
Stalling op Rolletjes respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de webmaster van Stalling op Rolletjes worden ingezien, aangepast en verwijderd voor technische doeleinden ten behoeve van de website.
Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U vindt ons complete Privacy Statement hier.

Toegang
Stalling op Rolletjes behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Stalling op Rolletjes de toegang tot de websites monitoren.

© 2019 Stalling 'Op Rolletjes' | Website door Marc van Bekkum Design